Algemene voorwaarden voor Optie1 Veendam.

1. Algemene voorwaarden
1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van Optie1 Veendam liggen ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden per e-mail én zijn tevens te raadplegen op www.optie1veendam.nl

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

1.3 Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

1.4 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Optie1 Veendam en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

2. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Optie1 Veendam
  Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van Optie1 Veendam.
 2. Klant
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Optie1 Veendam een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
 3. Overeenkomst
  Iedere overeenkomst die tussen Optie1 Veendam en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 4. Algemene verkoopvoorwaarden
  Deze algemene verkoopvoorwaarden van Optie1 Veendam.
 5. Kassabon
  Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Optie1 Veendam. De kassabon kan door Optie1 Veendam in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van en creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan.
 6. Non-conformiteit
  Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijk een fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit.
 7. Aansprakelijkheidsperiode
  Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt.
 8. Overmacht
  Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Optie1 Veendam geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Optie1 Veendam in redelijkheid niet kan worden verlangd.

3. Prijzen
3.1 De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte thuiskoppieheffing en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.

3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Optie1 Veendam zijn geplaatst.

3.3 Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.

3.4 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

4. Offertes
4.1 Alle door Optie1 Veendam uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal veertien dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

5. Reservering
5.1 Indien een product door Optie1 Veendam niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Optie1 Veendam om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffend product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 50% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat Optie1 Veendam bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht.

5.2 Optie1 Veendam houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.

5.3 Wanneer de klant na 7 dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan 4 is Optie1 Veendam gerechtigd om 25% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door Optie1 Veendam gemaakte kosten te vergoeden.

6. Eigendomsrecht
6.1 Optie1 Veendam blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Optie1 Veendam, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

7. Betaling
7.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten kunnen worden opgehaald.

7.2 Betaling dient in contanten of via pinbetaling plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is in niet toegestaan.

7.3 Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

8. Retour, ruilen
8.1 De klant kan een bij Optie1 Veendam aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

8.2 Retournering van een bij Optie1 Veendam gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen zeven dagen na aankoop. Optie1 Veendam is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen zeven dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 2. Het product dient aangekocht te zijn bij Optie1 Veendam.
 3. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
 4. Het product is ongebruikt.

8.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

 1. Prepaidpakketten.
 2. Licentiegebonden producten.
 3. Tablets, smartphones en overige datadragende producten.
 4. Hygiënische producten (bijvoorbeeld hoofdtelefoons).
 5. Voor de klant bestelde producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.

8.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Optie1 Veendam het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag. Indien er na onderzoek geen recht van retour is zal de klant aansprakelijk zijn voor de gemaakte transport en/of onderzoekkosten.

8.5 Indien Optie1 Veendam uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Optie1 Veendam het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een cadeaubon.

8.6 Cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

8.7 Aankoopbedragen groter dan €75,00 worden via de bank terug betaald. De terugbetaling vind plaats binnen 21 dagen na akkoord van de winkel.

9. Hardware- en softwarereparaties
9.1 Reparateur bespreekt van tevoren met de klant af welk onderdeel of welke onderdelen defect zijn en/of vervangen moeten worden.

9.2 Indien het niet direct duidelijk is wat er defect is aan het toestel zal de reparateur een onderzoek instellen. Dit onderzoek zal een kostenloze servicehandeling zijn indien het toestel bij Optie1 Veendam zal worden gerepareerd. Als er besloten wordt om niet tot reparatie over te gaan zullen er €14,95 aan onderzoekskosten in rekening gebracht worden.

9.3 Er wordt voorafgaand aan de reparatie samen met de klant ter plekke via een checklist nagekeken welke onderdelen/functies van het apparaat wel en niet werken, hieruit zal ook blijken welk onderdeel defect is. Na de reparatie word met de klant de zelfde checklist nagekeken van onderdelen of functies die wel of niet werken, uit deze checklist zal dan blijken dat het bij punt 9.1 aangegeven defecte onderdeel niet meer defect is.

9.4 Blijkt tijdens het controleren van het defecte toestel het beeldscherm helemaal niet te werken (zwart scherm), dan is de reparatie geheel op risico van de klant. Reparateur kan namelijk geen gebruik maken van de checklist uit punt 9.2.

9.5 Als na de reparatie van het afgesproken onderdeel blijkt dat andere onderdelen of functies van het apparaat niet meer werken, is dit niet de verantwoordelijkheid van de reparateur. Dit omdat er bij punt 9.2 tijdens het inleveren en bij het afhalen met de klant samen beoordeeld is of het defect is opgelost.

9.6 Reparateur is niet verantwoordelijk voor eventuele defecten als blijkt dat het apparaat al vaker open is geweest door derden.

9.7 Onderdelen die niet op voorraad zijn in de winkel dienen van te voren afgerekend te worden. Indien het bestelde product niet voorradig is bij onze leveranciers wordt de klant hierover voor het afrekenen geïnformeerd, en kan de klant zelf beslissen hiermee akkoord te gaan.

9.8 Als achteraf het aankoopbedrag retour wordt gevraagd door de klant, wordt er 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht voor de al gemaakte kosten (onderzoekkosten, schoonmaken, voorbereiding plaatsen nieuw onderdeel, offerte schrijven). Bij bedragen boven de €150,00 word er een standaard bedrag van €45,00 berekend.

9.9 No Cure = No Pay. Indien de reparateur hetgeen wat op papier besproken is niet kan repareren, hoeft de klant niet te betalen. Dit geldt alleen voor de onderdelen die ter vervanging besproken zijn op papier bij punt 9.1 t/m 9.4.

9.10 Voor garantiebepalingen wordt er doorverwezen naar punt x.x in de algemene voorwaarden.

10. Offertes voor reparaties
10.1 Optie1 Veendam kan voor alle toestellen offertes opmaken indien dit nodig is om uw reparatie bij Optie1 Veendam vergoed te krijgen. Deze offerte wordt tot in de detail gecontroleerd, en alle onderdelen die nodig zullen zijn om het toestel weer werkend te krijgen zal erop beschreven worden.

10.2 Omdat er veel (potentiële) klanten komen die een offerte nodig hebben, maar zodra de verzekering het bedrag uitgekeerd niet terugkomen voor de reparatie, vraagt Optie1 Veendam een borgbedrag van €10,00 voor de offerte. Zodra de verzekering het bedrag uitgekeerd heeft, en de reparatie bij Optie1 Veendam uitgevoerd word zoals op papier besproken wordt het borgbedrag verrekend met de reparatie.

Indien de verzekeraar alleen de dagwaarde of niets zal vergoeden krijgt de klant het borgbedrag terug indien de klant hiervan bewijs kan overhandigen.

11. Garantiebepalingen
11.1 Op al het nieuwe hardware geldt een wettelijke fabrieksgarantie van twee jaar. Deze garantie wordt bepaald door de fabrikant en het landelijke reparatiecentrum (Dynafix) dat in opdracht werkt voor de fabrikanten. Wij als winkel begeleiden dit proces van stap tot, maar volledig buiten het besluit van de fabrikant.

11.2 Op de door ons vervangen LCD schermen, LCD/Led glasplaten en/of digitizers geldt een garantie van drie maanden op eventuele fabrieksgebreken. Garantietermijn gaat in op de dag van aankoop/akkoord gaan van de reparatie. Deze garantietermijn vervalt onmiddellijk indien er blijkt dat de klant niet zorgvuldig is om gegaan met het product.

11.3 Op alle overige reparatieonderdelen zit een standaard garantietermijn van dertig dagen, tenzij anders vermeld.

11.4 Batterijen/accu's hebben een wettelijke garantietermijn van drie maanden. De fabrikant bepaald of het defect een fabrieksfout is, of onzorgvuldigheid is van de klant.

11.5 Datakabels, opladers, overige kabels en accessoires dat Optie1 Veendam verkoopt hebben 14 dagen garantie, tenzij anders vermeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een verkoper.

11.6 Gebruikte toestellen hebben beperkt fabrieksgarantie:

 1. Toestellen tot een verkoopbedrag van €200,00 hebben 30 dagen fabrieksgarantie;
 2. Toestellen boven een verkoopbedrag van €200,00 hebben 60 dagen fabrieksgarantie.

11.7 Op gebruikte notebooks zit een standaard garantie van 90 dagen. Deze garantie verloopt via onze leverancier. Wij als winkel begeleiden dit proces geheel.

12. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Deze voorwaarden zijn als laatst bijgewerkt in juni 2016. Wij hebben het recht op welk moment dan ook, veranderingen aan te brengen op de door ons opgestelde algemene voorwaarden.

 

Aanvullende voorwaarden voor de Webshop

Deze voorwaarden zullen zo spoedig mogelijk online geplaatst worden.